Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

3472 a5e3 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaseverak severak
xer
2572 e7f6 390
Reposted fromwstawaj wstawaj viaecrivain ecrivain
8148 bc1c 390

h–e–r–o–i–n–a:

Instagram: @heylizyy

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
xer
0071 ec9b 390
Reposted fromikhakima ikhakima viainspirations inspirations
xer
Kocham dziwnych ludzi którzy są dziwni w ten dziwny sposób - są sobą.
— *
Reposted fromSenyia Senyia viaarn arn
xer
xer
0633 0e74 390
Reposted fromlyapics lyapics viaSenyia Senyia
xer
7404 4876 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viaprzeblyski przeblyski
xer
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
7018 ec35 390
xer
7220 da32 390
Reposted fromtfu tfu
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viabarock barock
xer
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
xer
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viamielle mielle
xer
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamielle mielle
xer
xer
xer
5124 a788 390
life will give you
Reposted fromstonerr stonerr viagingerglue gingerglue

March 15 2017

xer
6432 8c47 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl